دوا ن المضالم

رcl 164/7 لقل لا في ّص م كشة اا ثا ضره ئلمع علاطلاا نكيمو را تيلاو ن ج دلت ى لأ اا مو فا شفاو. د هلمند د کډوالو چارو ادارې مشر سید محمد رامین وايي، تر اوسه اوزه زره بې ځایه شوې کورنۍ ثبت شوې

2023-02-08
    البحث النوعي د
  1. 8/10 ge